<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 11 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:11 (2023-12-11)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 04:23 (2023-12-11)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19940 Increase +1 105327 Increase +91 1 Steady +0 668 Negative increase +4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 523 Increase +2 8014 Increase +4 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2069 Increase +6 11770 Increase +73 107 Negative increase +4 97 Negative increase +2 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1177 Steady +0 1187 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 337 Increase +8 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 210 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය