<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 24 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:03 (2023-11-24)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 14:35 (2023-11-23)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19893 Increase +5 102624 Increase +297 1 Steady +0 667 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 504 Increase +2 7931 Increase +4 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1905 Increase +11 11252 Increase +26 89 Steady +0 110 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1173 Decrease −1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය