<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර දසවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 22 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:02 (2023-11-22)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 13:06 (2023-11-21)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19888 Increase +5 102327 Increase +57 1 Steady +0 667 Negative increase +2 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 502 Increase +1 7927 Increase +3 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1894 Steady +0 11226 Steady +0 89 Steady +0 110 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1174 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය