<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව එකොළොස්වක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 08 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:57 (2023-11-08)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 01:56 (2023-11-08)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19824 Increase +4 101525 Increase +74 1 Steady +0 671 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 488 Increase +3 7853 Increase +21 6 Steady +0 102 Negative increase +4 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1870 Increase +2 10800 Increase +4 79 Steady +0 181 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1156 Steady +0 1166 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 307 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 153 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය