<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස පුර නවවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 23 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-23)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 12:37 (2023-10-22)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19803 Steady +0 101113 Steady +0 56 Steady +0 670 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 471 Steady +0 7804 Steady +0 6 Steady +0 98 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1856 Steady +0 10729 Steady +0 81 Steady +0 182 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1091 Steady +0 1101 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 302 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 149 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය