<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස පුර සතවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 21 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-21)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 10:40 (2023-10-20)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19801 Increase +4 100980 Increase +6 56 Steady +0 666 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 470 Increase +1 7802 Increase +2 6 Steady +0 98 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1856 Steady +0 10729 Steady +0 81 Steady +0 182 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1075 Steady +0 1095 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 302 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 149 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය