<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස පුර තියවක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 17 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-17)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:59 (2023-10-16)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19795 Increase +2 100720 Increase +148 56 Steady +0 668 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 466 Increase +1 7794 Increase +2 6 Steady +0 98 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1851 Increase +4 10725 Increase +4 81 Steady +0 181 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1075 Steady +0 1093 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 302 Increase +8 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 149 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය