<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස පුර පෑළවිය නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 15 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-15)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 05:27 (2023-10-14)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19793 Increase +2 100542 Increase +127 56 Steady +0 669 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 464 Increase +1 7708 Increase +7 6 Steady +0 91 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1847 Steady +0 10721 Increase +12 81 Steady +0 181 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1075 Steady +0 1092 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 294 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 149 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය