<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අමාවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 13 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-13)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 04:44 (2023-10-13)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19791 Increase +4 100410 Increase +214 56 Steady +0 669 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 462 Decrease −38 7697 Increase +108 6 Negative increase +3 93 Negative increase +5 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1846 Increase +24 10708 Increase +58 81 Negative increase +4 181 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1075 Steady +0 1092 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 294 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 149 Increase +33 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය