<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව තුදුස්වක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 04:01 (2023-10-12)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19787 Steady +0 100196 Steady +0 56 Steady +0 670 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 500 Steady +0 7589 Steady +0 3 Steady +0 88 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1822 Steady +0 10650 Steady +0 77 Steady +0 181 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1075 Steady +0 1090 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 290 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 187 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 116 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය