<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>
  • ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 නිකිණි මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් සඳුදා
  • (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 4 දා)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,532 ගණනය කර නොමැත
විකිපොත් 17 (පිටු: 461) ගණනය කර නොමැත
වික්ෂණරිය 1,789 ගණනය කර නොමැත
විකිමූලාශ්‍ර 1,049 ගණනය කර නොමැත
විකිකියමන් 66 ගණනය කර නොමැත
විකිපුවත් 41 ගණනය කර නොමැත