<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>
  • ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 නිකිණි මස අව ජලවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා
  • (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 3 දා)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,532 +10
විකිපොත් 17 (පිටු: 461) +1
වික්ෂණරිය 1,789 +0
විකිමූලාශ්‍ර 1,049 +0
විකිකියමන් 66 +0
විකිපුවත් 41 +0