විකිපොත්:පරිපාලකවරු/විවාද/බිඟුවා

පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

බිඟුවාසංස්කරණය

Hi, I’m බිඟුවා(Binguwa) & I have been in Sinhala wikibooks from 06 Feb 2010. Currently we are having more than 190 books. But I have noticed that most of the books are not match with Wikibooks. They seems to be kept be in Wikisource. It seems we need a guide now. But we don't have an administrator or active member for a help or guide. If something has gone wrong no one has to fix that. So I would like to make a request on adminship(sysop) of here to serve Sinhala Wikibooks. Some of the works I have done for Sinhala Wikibooks:

 • Created a localized logo & applied for our wikibooks
 • Initiated & completed of creating විෂයය & විෂයය සාකච්ඡාව namespaces
 • Categorized & categorizing books.
 • Created Main Page
 • made more than 500 edits
 • welcoming new users

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Done. --Mav 01:57, 5 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Supportසංස්කරණය

 1. Symbol support vote.svg Support Lahirulk 05:08, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී) I support Binguwa. I know him from wiktionary and I am sure that he will do a good job in wikibooks as well.
 2. Symbol support vote.svg Support --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 10:20, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී) මම බිඟුවාට සහාය දක්වමි. ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම විකිපොත් සඳහා කැපවී, අනතිමානී සේවයක් කරනු නොඅනුමාන ය.
 3. Symbol support vote.svg Support -- Singhalawap 17:37, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 4. Symbol support vote.svg Support Lee 13:45, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 5. I don't know if I'd qualify to vote, but you certainly have my Symbol support vote.svg Moral Support if not! :) Kylu 15:22, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Opposeසංස්කරණය

Abstainසංස්කරණයඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.