පොත් රාක්කය:Wikijunior pre-reader books

< කණිෂ්ඨ විකිමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Wikijunior pre-reader books
මෙම කණිෂ්ඨ විකි පොත් pre-reader පාඨක ප්‍රජාව ඉලක්ක කර ලියැවුණ ඒවා ය.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පොත්_රාක්කය:Wikijunior_pre-reader_books&oldid=19338" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි