ප්‍රවර්ගය:විෂයය:යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවේදය

< ඉංජිනේරුවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවේදය
Books in this subject area deal with mechanical engineering: an engineering discipline that involves the application of principles of physics for analysis, design, manufacturing, and maintenance of mechanical systems. It requires a solid understanding of core concepts including mechanics, kinematics, thermodynamics, fluid mechanics, and energy. Mechanical engineers use the core principles as well as other knowledge in the field to design and analyze motor vehicles, aircraft, heating and cooling systems, watercraft, manufacturing plants, industrial equipment and machinery, robotics, medical devices and more.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"විෂයය:යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවේදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.