විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය

< විෂයය අනුව පොත්

ඉංජිනේරුවේදය
Books in this subject area deal with engineering: the discipline and profession of acquiring and applying technical, scientific, and mathematical knowledge in order to design and implement materials, structures, machines, devices, systems, and processes that safely realize a desired objective.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය

Category:විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය&oldid=18057" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි