ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:13, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply

සංස්කරණ උපදෙස් සංස්කරණය

please read this page. සංස්කරණ උපදෙස්. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:40, 29 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply

C code Syntax සංස්කරණය

Code සංස්කරණය

<source lang="c">
// Allocate all the windows
for (int i = 0; i < max; i++)
{
wins[i] = new Window();
}
</source>

Result සංස්කරණය

// Allocate all the windows
for (int i = 0; i < max; i++)
{
    wins[i] = new Window();
}

more සංස්කරණය

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:17, 19 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Kumudupinto&oldid=6790" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි