සමහර විවේචන අප එකග නොවනවා විය හැක,හිත පාරවන සුළු විය හැක, නමුත් එය අවශ්‍යය. එහි ක්‍රියාකාරීත්වය හරියටම මිනිස් සිරුරේ සංවේදී තාවයට සමාන කල හැක.එය අපව අවදියෙන් තබයි,එය අපව නීරෝගීව තබයි .විනාශයෙන් වලකයි.
The problem comes not from the constructive healthy criticisms but, when it is replaced with more destructive intimidation and sanctions.the way of life for most people is to selling out.I'm not everybody's cup of tea and Don’t ask me to move with the crowd.sometimes criticism can be hurtful,so ,Be respectful. I'm a good piano player. If you don't like it, fair enough.I'm not scared of any question. I'll give you an answer. A lot of people are scared of having actual opinions out there.I'm not scared of people disliking me.Accept me how I am--RsEkanayake

ENGLISH ENGLISH ENGLISH
1.Ancient inscriptions in Ceylon by Dr.Edward Müller-1883 2.The sacred city of Anuradhapura by Walisinge Harischandra-1908 3.Archeological Survey of Ceylon -ANUAL REPORT 1905
4.Village Folk Tales Ceylon Volume 1 by Parker 5.Inscription Found near Trincomalee,Ceylon-Author Alexander Johnston 6.Fahiyans Records Of Buddhistic Kindoms
7.Village Folk Tales Ceylon Volume 2 by Parker 8.Sport In The Low-Country Of The Ceylon. 9.Catalogue Of The Sinhalese Manuscripts In The British Museum by British Museum-1900
10.Village Folk Tales Ceylon Volume 3 by Parker 11.Eleven Years in Ceylom 12.Illustrated Guide To The Buried Cities Of Ceylon By Jones Bateman
13.Village Folk Tale oF Ceylon 2 14.Ceylon and The Cingaleset by Henry Sirr 15.Fifty Years In Ceylon 2
16.Snakes Of Ceylon 17.Ceylon And The Hollanders 1658 to 1796 18.Ceylon And The Portuguese 1505-1658 by P.E.Pieris
19.Ceylon In 1893 by John Ferguson 20.One Hundred Years In Ceylon1818-1918 by The Rev J.W.Balding 21.Sport In The Low-Country Of The Ceylon
22.The Lost Cities Of Ceylon 23.The Ruined Cites Of Ceylon 24.The Collection Of Brisish Musium
25.The_History_of_Ceylon එදා හෙළදිව 26.Eleven Years In Ceylom 27.Yakkun Nattannawa
28.Eight Years In Ceylon 29.From Adams Peak to Elephants 30.Two Happy Years in Ceylon
31.Natural History Of Ceylon 32.Visit to Ceylon 33.Ceylon by Alfrad Clark
34.Kingdom of Jafanapatam-1645 35.Religious Intercourse Between Ceylon And Siam In The Eighteenth Century 36.Ribeiro's History of Ceilao
37.Sri-Wickrema-Brownrigg-and-Ehelepola 38.The Lineage of Elara And His Relationship With Aryan 39.The-Dutch-Power-in-Ceylon-1602-1670 -126MB
40.The-Prince-Vijayapala-of-Ceylon-1634-1654 41.The State and Religion in Ceylon Since 1815 42.Ramayana Vol 1-Bala Ayodhya Kanda
43.Ramayana-Vol-3-Yuddha-Kanda 44.Ramayana-Vol-2-Aranya-Kishkindha-Sundara-Kanda 45.Ramayana-Vol-4-Uttara-Kanda
46.Clash of Civilizations by Huntington 47.Jaffna Under The Prtugeese by Prof T.Abayasinghe 48.The Aryan Village in India and Ceylon by John B. Phear
49.The Early History Of Ceylon by G.C.Mendis 50.Comprehensive Grammar of the Sinhalese Language by A.M.Gunasekara,1891 51.Notes on Aryan and Dravidian Philology by M.S.Sastri-1884
52.Forgotten Empire(Vijayanagar)by Robert Sewell-1900 53.Riots and_martial law in Ceylon 1915 54.Old Ceylon by jhon Capper
55.Ceylon In The Jubilee Years 56.A colloquial Sinhalese reader in phonetic transcription by by Perera-1919 57.Mahavamsa The Great Chronicle Of Ceylon by Wilhelm Geiger 1856
58.Dictionary Of Proverbs Of The Sinhalese by Senaveratna John M -1936 59.Eleven Years in Ceylom 60.The avifauna of the island of Ceylon by by Murray James
61.Ceylon,the Land of Eternal Charm by Ali Foad Toulba-1926 62.Seeta by Meadows Taylor-1872 63.Buddhism,Primitive and Present In Magadha and in Ceylon by R.Stephen Copleston-1892
64.The Story Of The Sthupa by A.H.Longhurst-1979 65.An Account Of The Interior Of Ceylon, And Of Its Inhabitants by John Davy-1821' 66.An Account of the Island of Ceylon by Robert Percival-1803
67.Picturesque Ceylon by Henry Cave-1894 68.A hand book to the Jaffna Peninsula by S. Kathiresu-1905 69. Adam's Peak: Legendary, Traditional, and Historic Notices of the Sripada By William Skeen - 1870
70.The alphabet An account of the origin and development of letters by Taylor, Isaac, 1829-1901 71 Ancient Jaffna By M C Rasanayagam ISBN: 8120602102 72. Archivo Portuguez Oriental 6 Fasciculsos Em 10 Partes By J H Da Cunha Rivara ISBN: 8120607775 ( 10 volumes, history of the Portuguese in Asia in the Portuguese language.)
73.Buddhagoshupatti Or The Historical Romance of The Rise and Career of Buddhaghosa By James Gray - 1892 74.Buddhist Birth-Stories (Jataka Tales) By Thomas Rhys DavidsThomas -1880 75 Dictionary of Pali Proper Names-2 Vols. By G.P. Malalasekera -1937
76.Life and Work of Buddhaghosa By Bimla Charan Law- 1923 77. Manual of Buddhism (For Advanced Students) By Thomas Rhys DavidsThomas -1932 78 On the Ancient Coins and Measures of Ceylon By T W Rhys Davids -1877
79. On Yuan Chwang's Travels in India (AD 629-645) - By Thomas Watters -1905 80. Questions of King Milinda (Part-I & II) By T W Rhys Davids - 1925 81.The Bungalow Bnd The Tent; or, A Visit To Ceylon By Sullivan, Edward Robert - 1826
82.Century in Ceylon The American Board in Ceylon ] (A.D. 1816-1916) By Helen I. Root 83.Ceylon and its Capabilities By J W Bennett -1843 84. Ceylon Notes and Queries - By Anon -ISBN: 8120619315
සිංහල සිංහල සිංහල
පංච මහා වාදය අනගාරික ධර්මපාල බ්‍රිතාන්‍යන් යටතේ ලංකාවේ ඉඩම් පාලනය
ලංකාව සහ ගෝව අතර ඇතිවූ කතෝලික ආගමික සබදතා -ඉංග්‍රීසි ලංකාවේ සිංහලයෝ සිංහල පොත අපේ අපූරු විත්ති
මහාවංශය
නැගෙනහිර සිංහල උරුමය-චම්පික රණවක සකල සිංහල චක්‍රවර්ති ඉර හද නැගී රට
පුජාවලිය ප්‍රත්‍ය-ශතකය ප්‍රේත වස්තු වර්ණනාව
විමාන වස්තු අට්ථ කථා සිංහල අනුවාදය විමුක්ති මාර්ග ප්‍රදීප නම් වූ මහා සටිපට්ටාන සුත්‍ර වර්ණනාව සද්ධර්මාලංකාරය
බෞද්ධයින් අන්‍යාගම් වලට හැරවීමේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව විමුක්ති මාර්ග ප්‍රදීප නම් වූ මහා සටිපට්ටාන සුත්‍ර වර්ණනාව සද්ධර්මාලංකාරය
සිංහල
පංච මහා වාදය අනගාරික ධර්මපාල බ්‍රිතාන්‍යන් යටතේ ලංකාවේ ඉඩම් පාලනය
ලංකාව සහ ගෝව අතර ඇතිවූ කතෝලික ආගමික සබදතා -ඉංග්‍රීසි ලංකාවේ සිංහලයෝ සිංහල පොත අපේ අපූරු විත්ති
මහාවංශය
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Rsekanayake&oldid=11392" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි