මෙම පොත කුඩා දරුවන්ගේ පළමු අකුරු කියවන පොතයි.


සරල සිංහල හෝඩිය


Sinhala Hodiya Ayanna.jpg - Sinhala Hodiya Aayanna.jpg - Sinhala Hodiya AAayanna.jpg