කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/අ

අම්මා
ගොනු
අට
ගොනු
අත
ගොනු