සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 35-36

Add topic
Active discussions

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාමසංස්කරණය

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය/පරි‍ච්ඡෙද 35-36 වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 15:53, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

Return to "සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 35-36" page.