සාකච්ඡාව:සද්ධර්මරතනාකරය

Add topic
Active discussions

විකිමූලාශ්‍ර සිංහලසංස්කරණය

oldwikisource:සද්ධර්මරතනාකරය වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 05:43, 3 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

Return to "සද්ධර්මරතනාකරය" page.