සාකච්ඡාව:බුත්සරණ

Add topic
Active discussions

need to change according to books format. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:07, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී)

විකිමූලාශ්‍රසංස්කරණය

විකිමූලාශ්‍ර වලට වඩා සුදුසු පොත් නේද මේ? --Lee (සාකච්ඡාව) 05:33, 2 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:බුත්සරණ&oldid=11077" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "බුත්සරණ" page.