සාකච්ඡාව:උග්ගල් අලුත්නුවර/මහා පෙරහර මූලාරම්භය

Latest comment: වසර 11කට පෙර by බිඟුවා

මෙම පිටුව කුඩා පිටුවලට බෙදිය හැකි නම් කියැවීම පහසු වෙයි වගෙ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:19, 17 ජූලි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

Return to "උග්ගල් අලුත්නුවර/මහා පෙරහර මූලාරම්භය" page.