< විෂයය අනුව පොත්

Wikibooks-logo.svg
භාෂා
මෙම විෂයයෙහි පොත් භාෂා පිළිබඳව වේ. විදෙස් භාෂා ඉගෙනීම විශේෂයෙන්ම අරමුණු වේ. The study of individual modern and classical languages forms the backbone of the modern study of the humanities, while the scientific study of language is known as linguistics and is a social science. Since many areas of the humanities such as literature, history, and philosophy are based on language, changes in language can have a profound effect on the other humanities.
Chart organisation.svg
උප කොටස්
Star*.svg
තෝරාගත් පොත්

Category:විෂයය:භාෂා

Category:විෂයය:භාෂා/all booksCategory:Featured books


Associated Wikimedia for Languages
Commons Wikinews Wikipedia Wikiquote Wikisource Wikiversity Wiktionary
Commons-logo.svg Gallery
Category
Wikinews-logo.svg Category Wikipedia-logo-v2.svg Article
Portal
Category
Wikiquote-logo.svg Page
Category
Wikisource-logo.svg Category Wikiversity-logo.svg School
Portal
Category
Wiktionary small.svg Definition
Category
Media News Encyclopedia Quotes Texts Courses Dictionary
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:භාෂා&oldid=13069" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි