< විෂයය අනුව පොත්

කතන්දර
Books in this subject area deal with the කතන්දර: academic disciplines which study the human condition, using methods that are primarily analytic, critical, or speculative, as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural and social sciences.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:විෂයය:කතන්දර

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:කතන්දර&oldid=6256" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි