ගොනු ලැයිස්තුව

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
14:18, 9 මාර්තු 2014 Kanishta wiki tharuwa.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Yasantha {{Information |Description="Saritha" |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:17, 9 මාර්තු 2014 Kanishta wiki takaya.jpg (ගොනුව) 47 කි.බ. Yasantha {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:16, 9 මාර්තු 2014 Kanishta wiki bankuwa.jpg (ගොනුව) 5 කි.බ. Yasantha {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
12:20, 11 ජනවාරි 2014 Sri Padha Lanchanaya.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. පන්හිඳ ශ්‍රී පාද ලාංඤ්ඡනය
11:58, 10 ජනවාරි 2014 Ambagamu Shila Lipiya.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. පන්හිඳ අඹගමු ශිලාලිපිය - 1096 - E- Z
11:52, 10 ජනවාරි 2014 Sri Padha Uda Maluwa.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. පන්හිඳ ශ්‍රී පාදස්ථානය
14:14, 8 ජනවාරි 2014 Fossil 1.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. පන්හිඳ සපරගමුවේ මැණික් ඉල්ලමකින් සොයාගත් පාෂාණිභූත රිකිල්ලක ස්පර්ශ ලාංඤ්ඡනයක්
11:10, 8 ජනවාරි 2014 Kuttapitita Thamba Sannasa.jpg (ගොනුව) 82 කි.බ. පන්හිඳ කුට්ටාපිටියේ තඹ සන්නස
11:05, 8 ජනවාරි 2014 Thunweni Shila Lipiya.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. පන්හිඳ තුන්වැනි මිශ්‍ර ශිලා ලිපිය
10:54, 8 ජනවාරි 2014 Deweni Shila Lipiya.jpeg (ගොනුව) 43 කි.බ. පන්හිඳ දෙවැනි බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර ශිලා ලිපිය
11:06, 6 ජනවාරි 2014 SriPadha ShilaLipi 1.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. පන්හිඳ ශුද්ධ වූ පර්වතයෙහි සිර්පා සටහන අසල බ්‍රාහ්මී සෙල්ලිපියක්
10:44, 6 ජනවාරි 2014 Kahapata Kodiya.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. පන්හිඳ කහපට කොඩිය - සපරගමු පළාත
10:34, 6 ජනවාරි 2014 Kirielle ganawimala thero.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. පන්හිඳ  
03:17, 17 ඔක්තෝබර් 2010 Sinhala Hodiya AAayanna.jpg (ගොනුව) 60 කි.බ. බිඟුවා {{Information |Description=Sinhal hoyiya ඇ |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:15, 17 ඔක්තෝබර් 2010 Sinhala Hodiya Aayanna.jpg (ගොනුව) 64 කි.බ. බිඟුවා {{Information |Description=Sinhala Hodiya ඇ |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
06:18, 8 ඔක්තෝබර් 2010 Sinhala Hodiya Ayanna.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. බිඟුවා {{Information |Description=Sinhala Hodiya ayanna |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2010-10-08 |Author=~~~ |other_versions= }}
16:18, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Wicca book cover.jpg (ගොනුව) 49 කි.බ. Vishvax {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
07:55, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Pole of May Wiccan ritual 2.png (ගොනුව) 1.07 මෙ.බ. Vishvax {{Information |Description=Pole_of_May_Wiccan_ritual |Source= |Date= |Author= |Permission=Creative Commons |other_versions= }}
07:50, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Wiccan hierogamic ritual.PNG (ගොනුව) 54 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=Wiccan hierogamic ritual |Source= |Date= |Author= |Permission=Creative Commons |other_versions= }}
07:48, 6 සැප්තැම්බර් 2010 PentaclePendant.JPG (ගොනුව) 55 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=Pentacle Pendant |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
07:45, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Atheme.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=My Athame Vishvax |Source=I created this work, and the object of this photograph, entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
07:32, 6 සැප්තැම්බර් 2010 DSCF0460.jpg (ගොනුව) 114 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=My alter table at home Vishvax |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
06:10, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Raymond.png (ගොනුව) 118 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=Raymond and Rosemery Buckland |Source= |Date= |Author= |Permission=Creative Commons |other_versions= }}
06:07, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Gerald-gardner-1-sized.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=Dr Gerald Gardner |Source= |Date= |Author= |Permission=Public Domain |other_versions= }}
05:55, 6 සැප්තැම්බර් 2010 Pentagram and candles.png (ගොනුව) 60 කි.බ. Vishvax {{Information |Description=Pentagram and candles |Source= |Date= |Author= |Permission=Creative Commons |other_versions= }}
19:58, 13 ජූලි 2010 අ.PNG (ගොනුව) 1 කි.බ. Singhalawap from singhala wikipedia. done by chathuni alahapperuma
19:45, 11 අප්‍රේල් 2010 LI29.jpg (ගොනුව) 798 කි.බ. Sandc  
19:44, 11 අප්‍රේල් 2010 LI28.jpg (ගොනුව) 765 කි.බ. Sandc  
19:42, 11 අප්‍රේල් 2010 LI27.jpg (ගොනුව) 734 කි.බ. Sandc  
19:38, 11 අප්‍රේල් 2010 LI26.jpg (ගොනුව) 828 කි.බ. Sandc  
19:20, 11 අප්‍රේල් 2010 LI24.jpg (ගොනුව) 362 කි.බ. Sandc  
19:18, 11 අප්‍රේල් 2010 LI23.jpg (ගොනුව) 298 කි.බ. Sandc  
19:17, 11 අප්‍රේල් 2010 LI22.jpg (ගොනුව) 287 කි.බ. Sandc  
19:16, 11 අප්‍රේල් 2010 LI21.jpg (ගොනුව) 313 කි.බ. Sandc  
19:14, 11 අප්‍රේල් 2010 LI20.jpg (ගොනුව) 298 කි.බ. Sandc  
19:13, 11 අප්‍රේල් 2010 LI19.jpg (ගොනුව) 311 කි.බ. Sandc  
19:12, 11 අප්‍රේල් 2010 LI18.jpg (ගොනුව) 350 කි.බ. Sandc  
19:11, 11 අප්‍රේල් 2010 LI17.jpg (ගොනුව) 328 කි.බ. Sandc  
19:11, 11 අප්‍රේල් 2010 LI16.jpg (ගොනුව) 372 කි.බ. Sandc  
19:10, 11 අප්‍රේල් 2010 LI15.jpg (ගොනුව) 296 කි.බ. Sandc  
19:04, 11 අප්‍රේල් 2010 LI12.jpg (ගොනුව) 308 කි.බ. Sandc  
19:03, 11 අප්‍රේල් 2010 LI11.jpg (ගොනුව) 305 කි.බ. Sandc  
18:57, 11 අප්‍රේල් 2010 LI10.jpg (ගොනුව) 302 කි.බ. Sandc  
18:56, 11 අප්‍රේල් 2010 LI9.jpg (ගොනුව) 264 කි.බ. Sandc  
18:55, 11 අප්‍රේල් 2010 LI8.jpg (ගොනුව) 326 කි.බ. Sandc  
18:54, 11 අප්‍රේල් 2010 LI7.jpg (ගොනුව) 267 කි.බ. Sandc  
18:53, 11 අප්‍රේල් 2010 LI6.jpg (ගොනුව) 308 කි.බ. Sandc  
18:52, 11 අප්‍රේල් 2010 LI5.jpg (ගොනුව) 322 කි.බ. Sandc  
18:51, 11 අප්‍රේල් 2010 LI4.jpg (ගොනුව) 311 කි.බ. Sandc  
18:50, 11 අප්‍රේල් 2010 LI3.jpg (ගොනුව) 301 කි.බ. Sandc  
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි