<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව එකොළොස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 09 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2023-10-09)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 01:44 (2023-10-09)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග   පිටු  
විකිපීඩියා 19,787 100,196 +7 (+314) 56 (+0) 670 (+1) දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 500 7,589 +3 (+3) 3 (+0) 88 (+0) දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,822 10,650 +0 (+29) 77 (+0) 181 (+1) දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,075 1090 +0 (+0) සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 290 +0 (+0) සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 187 +0 (+0) සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 116 +0 (+15) සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය