<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව එකොළොස්වක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 07 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-10-07)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 00:02 (2023-10-07)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග   පිටු  
විකිපීඩියා 19,780 99,882 +8 (+101) 56 (+0) 669 (+1) දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 497 7,586 +1 (+6) 3 (+0) 88 (+0) දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,822 10,621 +0 (+21) 77 (-3) 180 (+17) දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,075 1090 +0 (+0) සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 290 +0 (+0) සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 187 +0 (+0) සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 101 +0 (+0) සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය