<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බිනර මස අව සැටවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 04 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-10-04)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:20 (2023-10-03)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පෙර දත්ත පිටු වෙනස සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විකිපීඩියා 19,776 (පිටු: 99,419) 19,775 (පිටු: 99,571) -1 (+152) w:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 494 / පිටු: 7,573) පොත්: 17 (අන්තර්ගත පිටු: 495 / පිටු: 7,574) +1 (+1) විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1,818 (පිටු: 10,587) 1,822 (පිටු: 10,600) +4 (+13) wiktionary:si:විශේෂ:සංඛ්‍යාන දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1,075 (පිටු: 1090) 1,075 (පිටු: 1090) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 (පිටු: 278) කියමන්: 72 (පිටු: 290) +0 (+12) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 (පිටු: 187) 41 (පිටු: 187) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 (පිටු: 101) 3 (පිටු: 101) +0 (+0) පිටු සියල්ල දත්ත

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය