<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>
  • ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 නිකිණි මස අව අටවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා
  • (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 7 දා)
ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු වෙනස
විකිපීඩියා 19,556 +7
විකිපොත් 17 (පිටු: 460) +0
වික්ෂණරිය 1,789 +0
විකිමූලාශ්‍ර 1,050 +0
විකිකියමන් 66 +0
විකිපුවත් 41 +0