විකිපොත්:විකි පොත් යනු කුමක්ද

මෙම පිටුව විකි පොත් යනු කුමක්ද යන්න හා විකි පොත් යනු කුමක් නොවන්නේද යන්න පැහැදිළි කරයි. මෙහි ඇති කරුණු වෙනස් කිරීමට පෙර සාකච්ජා පිටුවේ සඳහන් කරන්න.

විකි පොත් යනු කුමක්ද සංස්කරණය

විකි පොත් යනු නිදහස් පාඩම් පොත්වල එකතුවකි. පාඩම් පොත්, අත් පොත්, විවරණ හෝ විස්තර කිරීමේ පාඨ ග්‍රන්ථ හෝ ඉගැන්වීම් හෝ උපදේශයන් සහිත පොත් විකි පොත් සඳහා යොදා ගනු ලැබේ. කල්පිත රචනාවන්, ප්‍රබන්ධයන් හෝ මුසාවාදයන් විකි පොත් සඳහා නොගැලපේ. එවන් පොත් විකි පොත්වල් මැකීමේ ප්‍රතිපත්ති යටතේ ඉවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත.

විකි පොත් යනු කුමක් නොවන්නේද සංස්කරණය

විකි පොත් යනු ශබ්දකෝෂයක් නොවේ සංස්කරණය

ශබ්ද කෝෂය පොතක් වුවත් එය විකි පොත් සඳහා නොගැලපේ. ඒ සඳහා වෙන්වුනු වෙනමම සහෝදර ව්‍යාපෘතියක් ඇත. එය වික්ෂනරියයි.

  • එලෙසම විද්‍යාකෝෂයන් ද විකි පොත් ලෙස නොසැලකේ. සමාන පද, විරුද්ධ පදාදී වචන වලින් යුතු පොතක් විකිපොත් තුලින් මකා දැමීමට බොහෝ විට ඉඩ කඩ ඇත.

විකි පොත් යනු විශ්වකෝෂයක් නොවේ සංස්කරණය

සිංහල විකිපීඩියා

විකි පොත් යනු මූල ග්‍රන්තවල එකතුවක් නොවේ සංස්කරණය

විකි මූලාශ්‍ර

විකි පොත් යනු පණිවුඩ සේවාවක් නොවේ සංස්කරණය

විකි පොත් යනු පත්තරයක් නොවේ සංස්කරණය

විකි පොත් යනු පරිගණක ක්‍රීඩා මූලෝපායක් නොවේ සංස්කරණය

තවත් කියවීම සඳහා සංස්කරණය