පෙරවදන සංස්කරණය

අද සමාජයෙන් ගිලිහී යන වාස්තු විද්‍යා සංකල්ප එකතු කරමින් ඉදිරි සමාජය වෙනුවෙන් කියැවීම උදෙසා කරනු ලබන ඉතා කුඩා ප්‍රයත්නයක ආරම්භයක් ලෙස මෙම පොත ලිවීමට අදිටන් කර ගතිමි.

පරාසය සංස්කරණය

හැඳින්වීම