ප්‍රවර්ගය:පොත් රාක්කය:Games

< Recreational activitiesමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Games
ක්‍රීඩා refers to activities done for fun, entertainment, or to learn something. Books on this shelf include guides to the rules of a game, the cultural significance of a game, and the application of games as learning tools.


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.