ප්‍රවර්ගය:පොත් රාක්කය:ක්‍රීඩා

< Recreational activitiesමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ක්‍රීඩා
ක්‍රීඩා refers to activities done for fun, entertainment, or to learn something. Books on this shelf include guides to the rules of a game, the cultural significance of a game, and the application of games as learning tools.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"පොත් රාක්කය:ක්‍රීඩා" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.