ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:48, 22 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

අමාරු නෑ. සංස්කරණය

මොකක් හරි පටන් ගන්න. මම කියලා දෙන්නම්. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි සංස්කරණය

08:12, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

04:41, 17 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)