සිංහල විකි පොත්වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:33, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)