ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:04, 22 මාර්තු 2011 (යූටීසී)