ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:48, 2 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවිසංස්කරණය

08:11, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

Renamedසංස්කරණය

04:42, 17 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)