සිංහල විකි පොත්වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:06, 26 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි සංස්කරණය

08:11, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

04:41, 17 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)