ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:29, 5 පෙබරවාරි 2012 (යූටීසී)