ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:52, 23 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි සංස්කරණය

08:11, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

04:41, 17 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)