කවි වල පද වෙන් කිරීම සඳහා "::" ලකුණු පේලි වල මුලට ඇතුලත් කළෙමි.

ආයූබෝවන් සංස්කරණය

ආයූබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:08, 20 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]