ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:52, 23 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවිසංස්කරණය

08:12, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

Renamedසංස්කරණය

04:41, 17 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)