කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ව්‍යංජන අක්ෂර

සිංහල හෝඩියේ ප්‍රධාන ව්‍යංජන අක්ෂර 20 [නිවැරදි කරන්න] කි.
ඒවා නම්:

ක ග ච ජ ට ඩ ත ද න ප බ ම ය ර ල ව ස හ ණ ළ


අනෙක් ව්‍යංජන අක්ෂර නම්:

ඛ ඝ ඡ ඨ ඪ ථ ධ ඵ භ ඹ ශ ෂ ෆ ඥ ඤ ඣ ඬ