පොත් රාක්කය:Philosophy

(Shelf:Philosophy වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< Humanitiesමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Philosophy
Books on this shelf deal with philosophy: the study of problems concerning matters such as existence, knowledge, justification, truth, justice, right and wrong, beauty, validity, mind, and language. Many other disciplines study such things. However, philosophy is distinguished from other ways of addressing these issues by its critical, generally systematic approach and its reliance on reasoned argument rather than, for example, experiments.

There is a අංශය:Humanities, but it is apparently not centrally listed; that should not be, and needs untangling, possibly by an admin.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පොත්_රාක්කය:Philosophy&oldid=18716" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි