පොත් රාක්කය:පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය

(Shelf:Computer programming වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< පරිගණකවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න
< පරිගණක

පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය
These books deal with Computer programming: the process of writing, testing, debugging/troubleshooting, and maintaining the source code of computer programs. A program's source code is written in a programming language.