හැඳින්වීම

සංස්කරණය

මෙම පොතෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ආධුනිකයනට C හා C++ පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් පළ වන මෙහි එක් එක් කොටසක් උදාහරණ කිහිපයක් හරහා පැහැදිලි කර තිබෙනවා. තිරයේ යමක් දැක්වීමේ සිට පහත කොටස් මෙම පොතෙන් ආවරණය වෙනවා.


මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නෙ C වල ඇති Operators. ඒවා නම් Arithmetical, Assignment, Mixed, Increment/Decrement හා Conditional යන ඒවායි. ඊට අමතරව අපට Relational, Logical හා Shift යන Operators වර්ග ඉගෙන ගැනීමට තිබෙනවා. ඒ වගේම Conditions හා For, Do, While යන Loops වර්ග තුනත් ඉගෙන ගන්නට තිබෙනවා.


Conditional Operator හි සේම Conditions හා Loops වල ද Nested ආකාර ඉගෙන ගැනීමට තිබෙනවා. ඊටත් පස්සෙ තියෙන්නෙ One-Dimensional Arrays හා Multi-Dimensional Arrays යන කොටසයි. ඉන්පසු C වල ඇති Functions කිහිපය ඉගෙන ගෙන අවසානයේ Text Files සමඟ කෙසේ වැඩ කළ හැකි දැයි ඉගෙන ගැනීමට තිබෙනවා. මේ අප ඉගෙන ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන C හි ඇති මූලික කොටස්.


ඉන්පසු අප කළ යුත්තේ C++ සඳහා Linux මත ඇති Compiler එක වන g++ නම් පරිගණක භාෂාව හැසිරවීමයි. මෙහිදී අපට Structures හා Classes ගැන ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට සිදු වෙනවා. මේ කොටස් අතර Encapsulation, Polymorphism,Inheritance යන ඒවා තිබෙනවා.
C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර