සු ම න සා ම ණේ ර ය න් වහන්සේ - විසින් - මහකෙල නාගරාජයා දමනය කිරිම.1 දසපෙරුම් පුරමි න

දසමරුන් බිද හරිමි ත

තුන්ලොවට ගුරුව න

පුදා නමදිම් මදිව් හැමදි න


2 පුරසඳසෙ වැඩහි ද 8 පෙරවුරු වළඳමි න

දෙසු සදහම් ගුණක ද හිරු අවරවි යන තැ න

තුන්ලොව පහන ලෙ ද ළදරු සහ අතුරෙ න

සදා නමදිම් බැතින් මං හ ද සිදුවු පුවතක් අසනු පවස න


3 පුරසඳ වට දිලෙ න 9 බුදුන් දැක වැද ලා

තරුකැල ලෙසින් සපිරු න ළදරුවන් සිත් පින ලා

බුදුසසුන් රැක දෙ න මහණ සැප ලබ ලා

රුවන් සගගන වඳිම් පසගි න සිටියෙ දෙව්රම් වෙහෙරපිරි ලා


4 නැම්ද තුන්සර ණේ 10 සමහර දින සව ස

පින්දි සතට බැති ණේ ළදරු සහපෙළ වි කො ස

මහසඟුන් වරු ණේ වෙහෙර මලුවට බැ ස

කියමි අසනුය දෝස නො ගෙ කෙළිති වැලිමලුවතුළ සිතු ලෙ


5 නන්දා නම් උය න 11 අප මුනිඳුන් එහැ න පරදින තරම් ඝෝබ න දෙගුරුවන් සේ සතුටි න

සැම ඉසුරෙන් පිරු ණ කරුණාකර බැති න

සැවැත්නුවරෙහි සුපින්වත් ද වසන දවසක් විය මෙලෙසි න


6 සුරපුරට අගට න 12 දානේ වලද මි න

සක්පුර විමන් පරද න මදක් වේලා යන තැ න

පිරිසිදු ජේතව න ළදරු සහ සතුටි න

විහාරේ මුනිඳු වැඩවිසුවෙ ත පටන්ගති කෙළිමඩුල්ලක්වෙ ත


7 තුන්ලෝ මුදුන්ප ත් 13 සමහර ළදරුව න්

බුදුන් සහ පිරිස ත් සිවුරු ගුටිකර තබ මි න්

ජේතවන නම් යු ත් සමහර පොඩි සගු න්

එම්හ වෙහෙරෙහි වසන දවස ත් සිවුරු තම තමන් ඉණ ඕතම ත්( 2 )

‍14 පොරගැට අල්ලමි න නොයෙක් අත දුව පිනිමි න වැටෙමින් නොයෙක් ම න නැගිටිමින් දුව ඇවිදිනාතැ න


15 සු ම න සාමණේර තෙරිඳු සත් ඇවිරිදි වය සේ පැ මි න බුදුන් වැඩසිටි තැන උන්නේය තම සිතු සේ එ දි න නොයෙක් කෙළිසෙල්ලම් කර සිටි සඟ පිරි සේ සු ම න සාමණේරයෝ ගැන කතාකළේය මෙලෙ සේ


16 ඉ තා ළදරු සත් ඇවිරිදි වයසට පැමිණි ලා ඉ තා එබඳු අපි සැමදෙනගේ සෙල්ලම් දැක ලා තෙ තා සදිසි බුදුපිය ළඟ සිටිනා අර ලි ලා ක තා ‍කළෙය සැණකෙළියට ඇදගෙන එනු කිය ලා


17 සො බ න උතුම් යහපත් සඟ දරුවන් විත් පැමි ණා ගො සි න ලගින් නැවතී සිට අල්ලා අත තදි ණා සු ම න සාමණේරය තොප ඇයි නේනා කරු ණා එ මෙ න කතාබස් කරමින් ගෙනගොස් එම සැනි ණා


18 ක ර ලා නැවතත් ආදර නොයෙක් අතට තදි නේ පෙර ලා බිම දැමුවේ නම් ඉන්නේ එමලෙසි නේ දැ ක ලා ලොව්තුරු බුදුපිය කරුණාකර එගැ නේ කි ය ලා දුගි මහසඟනට බුදු පණතක් සැනි නේ


19 බුදුන් එමදින මහසඟුන්හට වදාගයි අඬගස මි නේ සඟුන් එබසට නමස්කා රන් ඇසුවේ කිමදැයි සාමි නේ බුදු න් වැඩසිටි එවිදුරස්නේන නැගී එළියට බසිමි නේ සි ටින් නටකිවු පෙළින් පෙළ සැදි සඟුන්හට කරුණාගු නේ


20 අසූ මහ සවිවපෙළ න් 21 සෙල්ලම් කරමි නේ තමන් පිරිවර සමගි න් සිටි ලදරු සඟ විසි‍ නේ නොයෙක් මහ රහතු න් සිවුරු පොරවමි නේ සමඟ සිල්වත් සගන් සිටි යෙ න් ගොසින් සිටියයි පෙළින් පෙළි නේ


22 ‍දෙ ම වි පි ය න් මෙත් මහසඟ පිරිස ට උ තු ම් බු දු කරුණා කරමින් සි ට ගො ස එ පැ න් කල්ය ක් ගෙන එන්න ට ග ම න් කර න් නේ කව්දැයි ඇසුව් ට


23 දොහොත් මුදුනදි වැඳගෙන සියලුම රහකුත් පිරි සා ම ග ත් බැතින් ඇසු වඳිමින් කොතක පැනදෝ පවසා ම හ ත් බලැති ගිෂාලවන අනවතත්ත විලට බැ සා ගෙනැ ත් මෙමට පැන්කළයක් දෙන්නේ කවුදැයිතොල සා


( 8 )

24 පෙළි න් පෙළට සිටි මහසඟ මුනිඳුට වැඳලා පව නි ගොසි න් ‍අතවතතේ විලෙන් පැන්ගෙනෙනට බැරිකීවෙ න උ තු න් එමහසභ පිරිවර බැරිබැව් මුනිඳුට කී තැ න එ මෙ න් ම ඇසු සෙල්ලම් කර සිටිය ළදරු සඟුන් අති න


25 ව රු ස දහයේ පවන් සත්වන අතර වැඩසිටි ළදරු පිරි සා සතො ස මුනිඳුන් වදාළයි ගොස් හැකිද මහණෙනි කියනු වි ග එ බ ස මුනිඳුගෙ අසා කිවයි ළදරු සහගන තමා සිර සා පි රි ස මහසඟ බැරියකි නම් ළදරු අපඑහි යන්නෙ කෙ‍ ලෙ


26 කි ය ත සඟබස් අසඅසා මුනා සඟුන්ගේ කෙළවරට වැඩ ලා සි ටි න සත්ඇවිරිදි වයස් වු සාමණේරය ලගින් සිට ලා ස ර ණ සිල්රැක සිටිනමාපුත සුමනසාමණේරය කියා ලා රැගෙ ණ එතනට හැකිද මටපැන් අනවතත්තය විලට වැ ඩ


27 සා ම ණේරය සුමන තෙරුඳුන් බුදුන්ටගේ සිරිපාද වැඳ ලා පේ ම ගුණයෙන් කිය මුනිඳුට වරම්ලැබුකොත් යමැයිකිය ලා සෝම ගුණයුත් බුදුන්වරදුනි ගෙන සිත් පැන්ගෙනඑන්ඩකි ය ව හ ම යන්නට ගමනසැරසුනි සිවුරූඇඳගෙන මගට බැස ලා


28 ගොසි න් තුන්වර නැමද මුනිඳුට පැන් ගෙනෙන්නට වරය ලැබගෙ න ග ම න් කෙරුවෙය රැගෙන මාදියකලයකුත් දැතින්බදා ගෙ උ තු න් දෙව්රම්වෙහෙරම්ලුවෙන පිටවෙලායනලදරුසඟ ග ක ර න් නට වති සඟු න්කතිකා මේක මහපුදුම යයි කියමි න


29 දිවනෙතින් බලන ට 30 මහසඟුන් පිරිව ර සමත් මහසඟ එකවි ට බලාසිටිමුත් එකයු ර යන්නේ කොයි ලෙස ට ‍පැන්ගෙන එන අත ර සිතාබලමින් සිටින අතර ට මිසක් නොපෙනෙවසිතුයමුතිවර


31 සු ම න සාමණේර තෙරිඳු සත්ඇවිරිදි වය සේ ය නෙ න ගමන පැන්ගෙනෙනට යන්නේ කොයිවිල‍ සේ ද කි න ලෙසින් බලමින්සිටි අරිගත් සහපිරි සේ එ දි න බුදුන් අදිටනකර වැඩසිටි නොපෙනෙන සේ


32 ගොසි න් මැදිකලය අරගන වෙහෙරමලුවෙන් පිටවෙ ලා බු දු න් හටමිසකිසි කෙනෙකුට නොපෙනෙවයිඅදිටන් ක එ‍ මෙ න් අවකාශයට වැඩලා ළදරු සඉඳුන් යන ක ලා නෙති න් දැක නාරජුන් මහාකලසිටියෙ කොයියනවදබ ලා


33 යොදු න් හැත්තැදහසකින් දිග එමහ තයිකඳ සුපත රේ ගොසි න් නාරජදණෙලාසිටි සත්වලල්ක් වටක රේ උ තු න් පොඩිසඟ විලට එනබව දැනී නා රජ සැරස රේ ත ම න් පෙණගොබයෙන වසාවිල බලාසිටි වඩිනාත රේ


( 4 )

34 ගු ව න් තලයෙන් වැඩිය සමිදුන් කළෙත් දැතින් අරග නා ශොසි න් වැඩසිටි අනවතත්තය විලේ ඉවුරට සපැමි නා ව සි න් සත්ඇවිරිදි වයස්වු ළදරු සහ විසිකාර කා අ ස න් නට වති එම්භකෙල නාරජුන් නොදැනෙන විල සී


35 ස න් තොසින් නාරජුන් ඇසුළුම බසට සමිඳුන් දි සව න් තු න් ලොවගුරු උතුම් ලොව්තුරු බුදුන් කිබස පිළිඅර න් දෙ න් ට මුනිඳට ආමි පැන්ගෙනයන්ට වරදුන් කඩිනම් න් ය න් ටඕනැ සැනෙන් වෙහෙරට නාරජුහිමට දෙනුයපැ න්


36 තු න් ලොවිට ගුරු බුදුන්ලොකුබැව් කියයි ඔබගෙඉදිරි යේ වෙ න් ට පුළුවනි නමුත් සාමිනි විලට මා අදිපතිවි යේ දෙ න් ට පැන් ගතයක්ව ආවේ කියා ලොකුකම ඉදිරි යේ ය න් ට පුලුවනිකළෙත්අරගෙන පැන්නොදෙමිකිව්නොව බී


37 ඔ හො ම කිවට නොයමි නාරජ බුදුන්ගේ බස කඩකො ‍ටා ව හ ම පැන්දෙනු රැගෙනයන්නටනිකම්නොමයමි වෙහෙ ර එ හෙ ම නම් පැහරැගෙනයනසැටි බලන්නෙමි මම කිවි ටා සා ම ණේරය සමිඳු ඇසුවයි නොදෙන්නේද පැන්මාහ ටා


38 ව රි න් වර පැන් ඉල්ලනාකල කිපි මහකෙලනා රජු න් ත දි න් සැරකර කිවයි සමිඳට කිවරක් කියනෙද මෙම න් බැ වි න් මාහට නොකරකරදර නැද්දයන්නේඇසුරොසි න් වි‍ ලෙ න් පැන් අද නොගෙනයාවිද සැමණේරවු සුමන මි න්


39 ක ව ට කමකට නොගෙනමාබස ළදරුස මිනි ඔබතු මා නොසිට යුන මෙම විලෙන්පිටවි සිටිනවෙහෙරට නො ව ප‍ ඔ බ ට ‍ෙලාකුවට ලොව්තුරාමුනා ඊවයටහත්තැන මෙ මා නි ව ට මහකෙල නාරජුන්කිවු ළදරුසමිදුට මෙලෙසා මා


40 ය න් න මටපැන්නොදෙන්නෙදතා කියානැවතත් ඇසුවි ටා දෙ න් න මටපැන් කියා එමුනිඳු දුන්නුහසුනය දෙනුම ටා මෙ න් න බලනුය මුනිඳු මටදුන් කසාවත හසුනක් කො ටා ග න් න පැන් මෙමකළය පුරවා කිම්ද පවසනු කියම ටා


41 රැගෙ ණ යනසැටි බලමි අද මා කියා පෙණගොබ දිගහැ රා දි ලෙ න රුසිරැති අනවතත්විල වසාගති මහගම්බි රා අ ම න කම්තොප නොකර මාහට දුනොත් පැන් සැපවෙයි ති රා නු ගු න කම් මට පෑවෙනම්තොප වේයදැන්තොට හිරිහැ රා


42 සු ම න සාමණේරය නම් සමිඳු න් කි ය න වදන ඇසු නාරජ කිපෙමි න් රි දෙ න වගක් මට කිවු ඔබෙ මුකයෙ න් ක ර න කරුණු මේ බලනෙමි සැබවි න් ( 5 )


48 ති බෙ න තුරා දිවි තැන පැන්දෙ න් නේ ක ර න කතාබස් නවතා ල න් නේ අ ම න කමට කටමැතනොදොඩ න් නේ රැ ගෙ න යනුය පැන් හැකිවිලයි න් නේ


44 46 එම්හකෙල නාර ද කියා එම සමිඳු න් විෂා විල කම්සිතු ලෙ ද කළෙත් ගෙන තම සුරති න් විරදුන් නිසාව ද ගොසින් අවකාසෙ න් කිවයි එසුමන සැමණේර ද සදෙව්ලෝකේ විදුලියක් මෙ න්


45 47 නාරජ අත ‍දෙදෙ න සඟුන් අදිටන්ක ර කරන බලවත් යුදගැ න මරබඹට ඇසෙනා යු ර නැඟ කිසිවෙකු මෙත න සිහනද කර පත ර කලින් පවසමි ලොවට මවිසි න වදාලේ මහ සමිදු ගම්බි ර


48

    සැවැත් නුවර දෙව්රම්මහවෙහෙරේ වසන්තිලෝගුරු මුනිදු    ටා

ඇවිත් ගොසින් පැන් දෙන්නටන කිවයි අනවතත්සවිලයෙන් මෙම එයත් වරුසායෙන් අරිගත්වු මම සුමනසාමණේරය තොප ටා ඇවිත් බලනලෙස පවසමි තුටුනම් නාරජ සහ යුද කරනවි ටා


49 මු නි දු න් කිවටදිවිහිමියෙන්වත් පැන් නොදෙනාබැව් පවසනනේ සරොසි න් නාරජ කිවයිමාහට පුළුවන්නම් පැන්ගෙනය න්නේ එලෙ සි න් කීමුත්අරිගතවසහ පෙල නැතකවදත් යටහත් වෙන්නේ එබැ වි න් බලනුය පැන් ගෙනයනසැටි අපෙමුනඳුට ඒ පුදදෙන්


50 රු දු ව න් මහකෙලනාරා සමගින් සුමනාසාමණේරය කර නා යු ද යෙන් ජනලැබගන්නේ කවුදැයි අවිදින්බලනුය බඹසුර නා කි ය මි න් අහසින් බසිනා සමිදුන් දැක මහකෙල නා රාජ විගසිනා සිතු වෙ න් මෙනම ලදරුනමුත් මට විස්වාතැන කියමින් සිතු නා


   				51						53

විසාලවු මහමෙ ර පෙට්ටියක් වසමි න සත්වලල්ලක් වටක ර යතුරු ගසනා විලසි න වෙලන්නට සිතයු ර වෙර ඇති පමණගෙ න දිගැති නයිකඳ ගෙත් ගම්බි ර තවන්සිටි එම විලවසාගෙ න


52 54 ඒසා මහත ඇ ති ඉදිකටු සිදුරකි න මහකෙල නාරජුන් වෙ ති පමණවත් ඉඩනැති මෙ න පෙණගොබ විසාලැ ති පැන්නොගන්නා මෙ න අනවතත්තය විල වසාත ති මෙසේරැකවල් කළ්යෙ සරොසි න

( 6 )


55 57 සුමන සාමණේරය සත්වරු සේ සත්හැවිරිදි වය ස දිලෙනඅහස පුන්සදමඬලක් සේ අරිහත් පලය ලැබුනය ස පැමිණ ගුවන්තලයෙන් බැසවි ග ඒ අනුහස පිණි ස සිටින අතර පෙණගොබ වැදස තො බසීවා පෙණගොබය නොවල ස


56 58 රුදුවන් නාරජ නැවතකියන්න අදිටක කරපු ක ල පුළුවන්නම්පැන් අරගෙන යන් නයිපෙණය මහසුවිස ල සමිඳුන් අනුකම්පා කරමින්නේ අනවතත්තය වි ල අදිටන්කෙරු මුගෙ දිවිනොතසි ගිලුනි ඒසා මහත් තයිත ල


59 වාත සන්නි කොරයක්ඇති යමෙකුට සෙලවෙන්ට බැරි ය ඈත මෑත හිසනමමින් එලෙසට නාරජුන් සිටි ය බිත වෙලා ගිලෙමින් ‍විලෙ හුස්ම ඉහලගන්ට බැරි ය වාත ය පිටිකරණාකල දියපිටි පෙණරැල නැගුණෙ ය


60 බ ලා සිටිනකල සිමඳුන් මහසමුදුර රැළ ලෙසි නා ග ලා බසින පැන් ගෙන මි සිහිඇතිතේක මා විසි නා කොලා හලය නොකරන්නට උතුමන්හට කිසිම දි නා ප ලා යනනෙ දමනයකර සිතුවයි කරුණා සිති නා


61 ද ඟ ල මි න් සිටි එමහකෙල නා රජුන්හට සිහිනැති වෙ ලා බි ය වෙමින් උග හුස්ම පිටි කෙරුවා සිතමි න් පණන ලා එමසැනෙන් තම නාසයෙන්හැරි හුස්ම වෙගේ පිටවෙ ලා එ න ගම න් නා තල්කඳක්සේ දිගකඳන් එයි උඩබ ලා


62 පැ න නැගි එන දියකදන් මග වෙතට කළගෙඩි දිගුක ලා ගු න යෙනි සමිඳන්ගෙ නැමිලා කළේ අ තුලට වන් ක ලා සැ න යෙනි එම කළය පිරිලා පිටත උතුරා එනක ලා ය න මෙනේ මහසමිඳු අහසට නැගුණි කළයත් ගෙනලො ලා

63 ත දි න් කිපිසිටි මහකෙලනාරජවිලෙන් ගොඩට තමගිසරැගෙ නා සැනෙන් බැලුවයි වටපිට රවමින් කඩමි දෙකව සිතමි මහ නා ගු ව න් තලේ වැඩසිටිනා බැව්දැක කිසිවක් නර නුබැරි බැවි නා තැවෙන් ට වති ඔහු පැරදුනි සිතමින් කිවයි සමිදුට මෙලෙසි නා


64 බු දු න් විසින් දුන්වරගෙන ආමියිකියා ඇවිති බොරු පවසමි නා මෙමෙන් විලේ ගිලමින් හිරිහැරකර අහසවනාගුණේ ඇයිනප නා ක ර න් නෙමදෙන් අසුඋනෙනමමට බටු ගෙඩි එක් තලනා ලෙ සි බු දු න් ට පැන්ගෙනගන්නට ආවේ ගැබැමිනි‍මරුවා කිවේ තා

( 7)

65 අ ප හටහිරිහැරකර තම්බලයෙන් ගන්තනමුත් පැන් ඔබවිසි නේ කැප නැතමුනිඳුව නොදෙනුය ගෙන ගොස් මත්යමායි පසුඵලලව මි කැප නැතිබවතෝ දන්නේනැතිමු කැපයයි මුනිඳුට පුද දමා නේ කැප උනුසැටිමම දැනගන්නා ලෙස දෙව්රම් වෙහෙරට එමිසැනි නේ

66

මුනිපුත් එසුමන සාමණේර මහ රහතන් වෙහෙරට වඩිනක ලා බලවත් නා රජ දිව්යමවෙසක්ගෙන දුවන්ට වනි මහ සමිඳු බ ලා ළුසුගත් මුනිරජ අදිටන් කෙරුවෙය අහසට සුරතය දිගුකා ලා අරි ගත් සුමනය පැන්ගෙනඑනසැටි බලනුයගෙණෙතිසිතුපින ලා

67 මු නි දු න් වදහළ ස ත යෙන් බැලුවයි මහණපිරිස සහ ගිහි පරි සා තෙරුඳුන් සුමනා සත් ඇවිරිදිවු පැන්ගෙන එසේ ටි දැක දෙ ඇ සා එලෙසන් ළදරුවු සෙමිදුන්දැක සාදු නාද දුනි ගිහිපිරි සා ව ඩි මි න් අහසින් බැසලා වෙහෙරට වැන්දයි මුතිඳුගෙ පාදය සා

68 71 මහකෙල නා රජු ට නමුත් මට නොකි යා විලිවැද තමන් හදය ට බැරයි කළ හිරිහැර යා කෝපය දරන්න ට එබැවිනි හර යා බැරැවවැදුනා ගොසින්වෙහෙර ට අසනු මැනවයි ඒගේබස යා

69 72 ලොව්තුරා මුනිඳ ට එසේ පවසා ලා නැමද වෙව්ලා සිටිවි ට නැවත සිරිපා වැද ලා කතාබස් කරන ට සඟුන් වෙත හැරි ලා වරයලැබගෙන කිවයිමෙලෙස ට කිවයි මේ නම් කරපු අවු ලා

70 73 තුන්ලොවට ගුරුව න නඩුව විසදන්න ට තුන්ලොව් පහනක් මෙ න ආසනේ මුනි වැඩයි ට සාමිනා ඔබේ ගු න මහකෙල නා රජු ට පිපාසය සන්සදෙන ජල මෙ න වදාළේ ඇතිදොසක් කියන ට


74 සු ම නා ස‍ාමණේර සමිඳු ගොසින් අනවතත්ත විල ට රොසි න මෙෂිට බස් පවසා යන්නට කියමින් ඉවත ට ත දි න මහත් වේගෙන මාවිල් ඔබා පාගාසි ට රැගෙ න ආය පැනි කළයක් සාමිනි මට නින්දා කො ට


75 එ නි සා එම පැන් කැප නැත අවසර නුදුනෙය සමිඳ ට ම බ සා අසමින් සාමිනි එපාය පැන් පිළිගන්න ට සරො සා නා රජ කීබස අපෙමුනි දැන ඉතාරුව ට වි ග සා ඇසුවයි තෙරගෙන් සැබැද මෙ කියන ගැහැ ට

76 77 සා මි නි ඔබ තුම ට බාවනාකර සි ට පැහැද ගරුබුහමන් කො ට අකලෙසුන් දමාසුන්කෙ ට මහණ සිරි ලැබසි ට තු බුදු බව ට රකිමි සිලය නියම විලස ට පැමිණිවුස සතවරුසයයිම ට

( 8 )

78 බුදුපියෙනි කරු නා 82 දෙව් බඹ ලොව ගොසි න කරමන් ඇසු සැනි නා දෙපසට දැනුම් දිමේ න පැන් ගෙනෙන ලෙසි නා පැන්ගන්ට එනතැ න සන්ටදුන්වරනිසා ගොසි නා රවාසිටියේ විල වසාගෙ න


79 නා රජුන් සමගි න 83 මගෙ බල පෙන්නු තැ න කරමින් කතා මවිසි න ගිලි දඟලා පොඩිඋ න පැන් කළයක් රැගෙ න නාසයෙන් පිටවෙ න යන්ට ඕනෑය කියා කි නැත වෘත සැරයෙන් නගින පැන්


80 නොදෙන බැව් කිතැ න 84 ආමිය කී බස ට ඔබතුමට කිවෙ බැව් න මුනිඳුන් වදාළේ සි ට දිවිහිමියෙන් නොදෙ න පුළුවන් සැටියක ට බසක් කිවෙය මහත්කෝ‍ෙ පෙ ගන්වකිවෙද කියා ඇසිම ට


81 නැවත ඉල්ලුවි ට 85 එසේ මම කිවෙ ය මෙමට පුළුවන් හැටිය ට නමුත්හිරිහැර කෙරුවෙ ය ගෙනයනට කිවි ට මිනිමරුවෙක් ලෙස ය සාක්ෂි නැති බැවින් මාහ ට මෙමාමැරෙතැයි බියට පත් වි


86 පැන් රැගෙන යන්න ට කිනම්මේ තෙරුන් හ ට එම පැන් කැපය ම ට කියා වදහළේ මුනිඳු වැඩසි ට


87 88 නැවතත් මහකෙලතා රජ විසා නා පන්සිල්ලැබගන මුනිදුට වැඳ ලා බලවත් හිරිහර කෙරුබැව් කි වෙ නා තුනගුණසිහිකරමින් සිතුලො බ පෙවත් ඇසුමුනි දෙසුම් කි ‍ඳි නා සත්තොසයෙන් වයිරය දුරුකර ලා දුකපත් නාරජ තිසරණරැගෙ නා යන්ටගියයි අපමුනිඳුට වැඳ ලා


෴ නිමි ෴බෞද්ධ සත්පුරුෂ වරුනි, යොදුන් හැත්තැදහසක් හෙවත් ගව් දෙලක්‍ෂ අසු දහසක් හිස සිට වාලද්ධියට දිග ඇති මහාකෙල නාගරාජයා දමනයකොට අනවතත්ත විලින් පැන් ගෙන ති‍ලෝගුරු බුදුරජානන්වහන්සේට පිළිගැන්වු සුමන සාමණේර ස්ථවිර යන් වහන්සේ මව් කුසින් බිහිවුතැන්පටන් අර්හත්ඵලය ලැබිමට ගිය කිලය වයස අවුරුදු හත බව බුද්ධ දෙශනාවෙන් පෙනී, යන්නේය. “සුපටිප‍න්නො භකගවතො සාවකස‍ෙඞඝා” කියා වැදුම් ලබන්නෝ සිලවන්නයෝමිස අන්කවරෙක්ද -ද එබැවින් සිල්වතුන් වහන්සේලා සොයා වැඳපුදා පරලොව ගැලවිම ලබනමෙන් අපේ බුද්ධ පක්ෂ යට කරුණාවෙන් මතක්කරමි.


වි. ඩි. වත්තුෂාමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සුමන_සාමණේර_වත&oldid=5342" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි