සි රි පා අ ෂ්ට ක ය


— (හෙවත්)—


ශ්‍රී පාද වන්දනා පොත.



නමො බුද්ධාය.



1. සත්තුත්තමො දසබලො කරුණාධී වාසො

කළ්යාුණිනාම පුරතො නාඟතොච ගන්ත්වාව

දස්සෙසියත්ථත අචලෙ වරපාද ලඤ්ඡනං

තංපාද ලඤ්චනවරං සිරසාභි ෴


1. ස්වර්ගසගමර්ත්ය්පාතාල සඞ්ඛ්යාදත භුවනත්ර්ය වාසී සියළු සත්ව යන්ට උතුම් වූ කායබල ඤාණබල ආදී දසබලධාරීව සකල සත්වො යන්වෙත පතළ මහාකරුණාවට වාසස්ථාන වූ අප ගෞතම සර්වසඥයන් වහන්සේ කැළණිපුරසිට අහසින්ම වැඩමවා නිශ්චල වූ ගුණඇති සමන්තකූට නම් පර්විතයෙහි යම් ශ්රීනපාද ලාඤ්ඡනයක් දක්වා වදාළසේක් ද; ඒ උතුම් ශ්රීසපාද පද්මය භක්තිප්රෙෙමයෙන් මනාකොට වඳිමි හෙවත් නමස්කාර කෙරෙමි.


2. බ්රෙහ්මාති බ්රවහ්ම දිපදුත්තම සක්යසසීහො

ලඞකාය දෙව සුමණෙන භියාවමානො

      දස්සෙසි කූට සුමණෙ වරපාද ලඤ්ඥ (න)*
      තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්ද( ෴


2. බ්රෙහ්මාතිබ්රාහ්ම වූ, විපදොත්තම වූ, ශාක්ය්සිංහ වූ, සර්ව.ඥරාජොත්තයාණන් වහන්සේ ශ්රීව ලඞ්කාරවීපවාසී සුමණ දිව්යූරාජ යාණන් විසින් මනාකොට ආයාචනා කරණු ලබමින් සමත්තකුට නම් පර්ව්තයෙහි යම් ශ්රීකපාද පද්මය මස්තකයෙන් දක්වා වදාළසෙක් ද; මම එ උතුම් ශ්රීන පාද පද්ම මස්තකයෙන් මනාකොට වඳිමි හෙවත් නමස්කාරකෙරෙමි.



3. ලංකාය තුංග අචලෙ සුමණභිධානෙ

යං ධම්මරාජ පවරො සකලා නමත්ථංා

දස්සෙ සි ලක්ඛණ විරාජි තපාද ලංඡ(න) o

තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්ද( ෴



3. සකලගුණ නිධීතිකෙතවූ මෙම ශ්රීෙ ලංකාවීපයෙහි උස්වූ නිශ්චල වූ සමන්තකූට නම් පර්විතයෙහි ධර්මෙරාජන්වූ සර්ව්ඥරාජොත්තතමයාණන් වහන්සේ පදවියන් සහිත සියළු දෙනාගේ ප්රරයෝජනය පිණිස දෙතිස් ලකුණෙන් විරාජමානව බබලන්නා වූ යම් ශ්රී් පාද ලාංඡනයක් දක්වා වදාළසේක් ද එ උතුම් ශ්රීන පාද පද්මය මස්තකයෙන් මනාකොට වදිම් හෙවත් නමස්කාරකෙරෙමි. ______________________________________________________* න, යන්න වැඩිබවපෙණේ. පැරණි පොතෙහි තුබූ බැවින් වෙනස් නොකෙළෙමු.


4. දෙවාති දෙව නරපුංගව භූරිපඤෙඤා

ලංකාය සම්ම සුජනෙහි සුපුජන්ත්ථංි

දස්සෙසි සෙලසුමණෙ වරපාද ලංඡ (න) o

තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්‍ද ෴


4. දෙවාති දෙවවූ ‍මහත් ප්රෙඥා ඇත්තා වූ හෙවත් පෘථුවිය සමාන නිශ්ඵල ප්ර ඥ ඇත්තා වූ පුරුෂොත්තමවූ සර්වනඥ රාජොත්තමයාණන් වහන්සේ මේ ශ්රීන ලංකාවීපවාසී සත් පුරුෂයන් විසින් මනාසේ පුජාකරණු පිණිස සමන්තකූට පර්වවතයෙහි යම් ශ්රීසපාද ලාංඡනයක් දක්වා වදාළසේක් ද එ උතුම් ශ්රීවපාදලාංඡණය මස්තක යෙන් මනාකොට වඳිමි හෙවත් නමස්කාර කෙරෙමි.


5. උත්තුංශසෙල පවරෙ සුමණාභිධානෙ

ලොකෙක නාථ පවරො සුගතො මුනි‍ෙන්දාම

දස්සෙසි ලක්ඛණ විරාජිත පාද ලංඡ(න)o

තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්දන ෴


5. උස්වූ උතුෂවූ සමන්තකූට නම් පර්වදතයෙහි ලොකස්වාමි වූ ප්ර වර ගුණඇති ෂට්විධ මුනීන්ට ඉන්ර්න හෙයින් මුනීන්ර්කස් වූ සුගත තථාගතයාණන් වහන්සේ සර්විලක්ෂසණයෙන් විරාජමානව බබලන්නා වූ යම් ශ්රීදපාද ලාංඡනයක් දක්වා වදාළසේක් ද එ උතුම් ශ්රී පාදපද්මය මස්තකයෙන් මනාකොට වඳීම් හෙවත් නමස්කාර කෙරෙමි.


6. ලංකාය නාගසුමණෙ වල පබ්බකසමිං

ආදීච්ච වංස පහවො පවරොම හෙසි

දස්සෙසි ලක්ඛණ විරාජිත පාද ලංඡ(න) o

තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්ද) ෴


6. ශ්රීද ලංකාවීපයෙහි නාගයෙකුටබදු ආකාර ඇති හෙවත් ඇතෙක්වැනිවූ නිශ්චලවූ සමන්තකූට නම් පර්ව තයෙක්හි සූය්ය්බ වංසොද්භූතවූ ප්ර වරම්හර්ෂී වූ සර්වූඡරාජොත්තමයාණන් වහන්සේ දෙතිස් මගුල් ලකුණෙන් විරාජමාන වූ යම් ශ්රීනපාද ලාංඡනයක් දක්වා වදාළසේක ද එ උතුම් ශ්රී පාද පද්මය මස්තකයෙන් මනා කොට වඳිමි හෙවත් නමස්කාරකෙරෙමි.


7. ධම්මිස්සරො නරවරො ජනසබ්බ අත්ථංම

ලංකාය සෙට්ඨපිවරෙ සුමණාව ලස්මිං

දස්සෙසි ලක්ඛණ විරාජිත පාදලංඡ(න) o

තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්දන ෴


7. ධමේශ්වර වූ නරොත්තමවූ සර්වංඥ රාජොත්තමයාණන් වහන්සේ සියලු ජනයාගේ ප්රපයෝජනය පිණිස ශ්රීස ලංකාවීපයෙහි ශ්රේෂ්ඨවූ උතුම් සුමණ දිව්යේරාජයාණන්ගේ වාසභූමි වූ සමන්තකූටනම් පර්වෙතයෙහි සර්‍වලක්ෂාණයෙන් විරාජාන වූ යම් ශ්රීව පාද ලාංඡනයක් දක්වා වදාළසේක් ද එ උතුම් ශ්රීවපාද ලාංඡනය දොහොත් මුදුන් දි මස්තකයෙන් වඳිම් හෙවත් නමස්කාරකෙරෙමි.

3


8. ලොකත්තමො ජනහිතො මුනිධම්මරාජා

ලංකාඞ්ගනා මකුට සන්නිභ තුංග සෙලෙ

දස්සෙසි ලක්ඛණ විරාජිත පාද ලංඡ(න) o

තංපාද ලංඡනවරං සිරසාභි ව‍ෙන්දන ෴


8. තුන්ලෝ වාසීන්ට උතුම් වූ සර්වෙ ජනයන්ට හිතවූ ධර්මෙ රාජන්වූ සර්වරඥ රාජොත්තමයාණන් වහන්සේ ලංකාගනාවගේ අලංකාර විශෙසයක් හෙවත් වොටුන්නක් වැනි වූ උස් වූ සමන්තකූට නම් පර්වහතයෙහි සර්ව්ලක්ෂැණයෙන් විරාජමාන වූ යම් ශ්රීතපාද පද්මයක් දක්වා වදාළසේක් ද එ උතුම් ශ්රීනපාද ලාංඡනය මස්තකයෙන් මනාකොට වඳිමි හෙවත් නමස්කාර කෙරෙමි.


9. සංසාර තො‍ විරතිකාම ජනො සපඤෙඤා‍

එතං වරං සුගතනාථ ගුණෙනු පෙතං

නිච්චං සරෙය්යා පදලංඡන අට්ඨකංයො

සො වෙලහෙය්ය් අමනං මුනිනා පස්ත්ථංඤ ෴


9. ජාති ජරා ආදී සසර දුකින් මිදෙනු කැමති ප්රතඥාවත් වූ යම් ජනයෙක් තෙම ලොකස්වාමී වූ සුගත තථාගතයාණන් වහන්සේ ගේ ගුණයෙන් යුක්ත වූ මේ උතුම් ශ්රීත පාදලාංඡනඅෂ්ටකය නිරන්තරයෙන් සිහිකෙරේ ද හෙ‍ෙතම එකාන්තයෙන් මුනීන්ර්ෂ්ටයන් වහන්සේ විසින් ප්රකසංසාකාර වදාරණලදී අමාමහනිවන් සැප ලබන්නේ ය.

___________________

ක ර්තෘද නි ද ර්ශ න ය.



ධාරෙන්තො සුවිසාරදං මුනිගීරං ඡන්දා දී ස‍ිදෙත්ථ් පියො

කාරුඤ්ඤො සරණඞ්කරො යතිවරො වාදිභසී හොතිහො

සම්බුද්ධස්ස මුනින්දාි සංසතනගෙ ඉ‍ෙන්දාය ව භූපාකටො

තස්සෙ කෙකකරීසි අට්ඨකසුභං සිස්සෙන වෙතං වරං


(මෙ හි සාමාන්ය් අදහස හඳුන්වන කවි.)


1. ස ක න ස තු න් මුදුනක පත් කිරුළ ලෙස ස

  නි ස ල ගුණෙන් යුතු අප මුනි පෙරදව	ය
  එ කැ ල ණියෙ න් වැඩ අහසට සිතුවිල	ය
  නි ම ල ලෙ සින්  තැබූ සිරිපා වඳිමි තො	ස


4 2. බ ඹ සු ර න ර න් හට අගපත් මුනිදුස ඳ

ල ක ඹර ස ම න් දෙවුරද යැදුම් පිළිබ ඳ

මු නි ව ර ප ස න් සමණළ ගල තැබුවසො ඳ

ති ර ක ර බැ ති න් නමදිම් එපතුල් තිබ ඳ


3. ල ක තුගු නිසල සමණළ ගල එදම් ර ඳ

නෙ ක බඹසුරනරන් සිත සැප වඩනා සො ඳ

වි ක සිත සතපතක් ලෙස තැබූ එසිරිප ඳ

සැ ක නොව වඳිම් මතු සඟපවග දෙන ලෙ ද


4. සැ ම දෙ වි ය න් මුදුනත පත් පැණසයු රු

සො ම ගු ණ යෙ න් විනෙදැන පුබුදු වනස රු

අ ප මු නි ඳු න් සමණළ තැබු පා තඹු රු

න ම දි මු දැ න් මතු සගමොක් පතාග රු


5. රං ග මඩුළු බැඳගෙන ආ මරුන් බී ඳ

බං ග කර සෑම් කෙලෙසුන් මුලින් සි ඳ

තුං ග ගුණෙනි මුනිසම්ණළා තැබූපා ඳ

මං ග ලපිණිස වඳිනෙම් ඒ සිරිපා ද


6. සිහල දන වසන මෙම සිරිලක නිසා ල

නිසල ඇතෙකු වැනි ගලමුදුනත සමණ ල

මනල ගුණැති මුනි නැබු සිරිපද උදු ල

උදුල සිතිනි නමදිමි රම සිරිපතු ල


7. ප ව ර දම් ඉසුරු දසබල දැරූ මුනි දු

නොහැර සුමණ දෙවුරද යැදුම් සඟබ දූ

එ ගි ර මුදුන සමණළ සිරිපද සිනි දූ

මෙ ව ර වඳිම් තෙල් මල් පුදකර සා දූ


8. ති ලො ව ස් තු න් හට එකලෙස ගුණ වඩ න

ලො හි ම් තු ම න් සමණළ තැබූ පාලකු න

එ ක ග සි ති න් තෙල් මල් පුදකර නිති න

ව ඳි ම් බැ ති න් මතුසගමොක් ලබනමෙ න


9. නි ත ර සතුන්හට පැමිණෙන දුක් දුරැ ර

ස ස ර දුකින් මිදෙනුව කැමැති පැණස ර

වි ත ර නැති මෙසිරිපද ගුණය සිහික ර

ප ව ර අමාමහ නිවණය ලබ නොහැ ර


෴ නිමි.෴

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිරිපා_අෂ්ටකය&oldid=5340" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි